KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ W SPÓŁCE THERMOPLAST PERMANENT DEVELOPMENT S.A.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Thermoplast Permanent Development S.A. z siedzibą w Libiążu przy ul. Wilczej 3, 32-590 Libiąż zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, pod numerem KRS 0000870222, z kapitałem zakładowym w wysokości 43.879.000,00 PLN. Posiadającą NIP 6282281779 i REGON 387822475, zwanym dalej „ADMINISTRATOREM”. Permanent Development S.A. nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych proszę się kontaktować z osobą zajmującą się ochroną danych w Naszej firmie. Dane kontaktowe: adres e-mail: biuro@thermoplast.eu, tel. 692 296 803, 32 625 86 01. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 221 § 1 KP w zw. z art. 6 ust. 1 lit). w celach kontaktowych dotyczących innych danych w tym danych kontaktowych, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. w celach przyszłych rekrutacji jeśli wyrazi Pani na to zgodę z dokumentach aplikacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Zakres podanych danych zawarty jest w katalogu danych, których podania może wymagać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie (art. 221 . § 1. KP w zw. Z art. 6 ust. 1. lit c). Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym, przy czym niepodanie tych danych skutkować będzie niemożnością udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne; Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z procesem rekrutacyjnym (np. firmom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, podmiotom organizującym proces rekrutacyjny itp.), dostawcom systemów informatycznych i usług IT dla Administratora Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane przez okres 1 roku. Kandydaci do pracy posiadają prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; Kandydaci do pracy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji; Pani/Pana dane nie będą przetwarzane przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym również w formie profilowania. Administrator danych nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych.